דראווה תרצות
(... 1.60, 1.80, 2 בחור) תוחחתמ -
תרשרש תוחסכמ -
ןיכס תוחסכמ -
תוקסרמ -

ינירבמג תרצות
ןשד תורזפמ -
ג"ק 500 -
הנוט -
תוכפהתמ -
תוחלצ יתש -

יקצינש תרצות
סוקסידל םיקלח -

לעפמכ רוקמב המקוה ,יקצינש קחצי תרבח
,םויה דעו זאמ .תויאלקח תונוכמל
םוחת לע ורבעש םירבשמה תורמל
דימת רשקתמ ,הרבחה לש המש ,תואלקחה
תויאלקח תונוכמל

,תובר םינש רבכ ,תאביימ הרבחה
.Haward תרבח לש םייתוכיאה הירצוממ

.ןאכ ץחל HOWARD תרבח גולטקל