,םיבסימ לש בחר ןווגמ תאביימ ונתרבח
םיבר םיפסונ םיבסימ ןימזהל ןתינו
.הנמזהב

םיירודכ םיבסימ -
ץחל יבסימ -
םיילילג םיבסימ -
םינווכתמ םיבסימ -
תיב יבסימ -
תוכיאב העודיה תינפי הרבח איה NTN
םירשואמ הירצומ .הירצומ
-תוקיודמו תומדקתמ תוישעתב שומישל
.ללחה תיישעתבו םיסוטמב
םיבסיממ :םירצומ לש םוצע חווט הרבחל
.קנע יבסימל דעו םירוטאינימ


.ןאכ ץחל ,הרבחה לש םירצומה גולקל