.םכל החונה ךרד לכב ונילא ונפת םא חמשנ

מ"עב יקצינש קחצי
ביבא לת ,6 םיללוסה 'חר :תבותכ
61206 ביבא לת ,2674 .ד.ת :םיבתכמל ןעמ
03-5624747 :ןופלט
03-5623385 :סקפ
info@shinitzky.co.il :ל"אוד

: הרבחה םש
: קוסיע םוחת

: םש
:החפשמ
:דיקפת

: תבותכ
: ל"אוד
:ןופלט רפסמ
: ירלולס ןופלט
: סקפ רפסמ

:ןיינעתמ ינא םהב םירצומה
תואלקח םירשקמ תורסממ םיבסימ םיעונמ

:שקבמ
רחא ריחמ תעצה גולטק

:םיפסונ םיטרפ