ןאכ ץחל תירבעב םירצומ ךירדמל


ירצומ תרציימ ,תיאקירמאה קלאפ תרבח
תויטרדנטס תורסממ ,היישעתל הענה
.ההובג המרב םירשקמו תודחוימו
רשא ,םלועב תולדוגה תרבחה תחא יהוז
ההובגה םתונימא לשב הינפל ךלוה המש
.הירצומ לש

םירמאמ ללוכ) קלאפ לש ינכט עדימל
.ןאכ ץחל ,(הרמה עונמו

.ןאכ ץחל ,הרבחה לש םירצומה גולקל