- תילגנא הרבח - Brook Crompton
.יתיישעתה קושל הליבומ םיעונמ תינרצי
תרדס לע םיבר םיחבשל התכז הרבחה
,ההובג תוליצנ ילעב םיעונמ - W יעונמ
.למשחב ןוכסיחל

התרצות רקיע ,תיקלטיא הרבח - Varvel
,תורשי תורסממב החמתמ .אוצייל דעוימ
.(םירוטאירו) תוריהמ ינשמבו תוינוזלח

תוכיאב העודי .תינפי הרבח - NTN
תוישעתב שומישל םירשואמה ,הירצומ
םוצע חווט הרבחל .תוקיודמו תומדקתמ
דעו םירוטאינימ םיבסיממ ,םירצומ לש
.קנע יבסימל

תחתפתמ רשא ,תיאקירמא הרבח - Falk
.דימתמ ןפואב הלדגו
םירשקמו םיריג רוצייב החמתמ
דע תורסממו היישעתל (couplings)
.רתויב םיהובג םיקפסהל

.םוחתב תוקיתוה תורבחהמ - Howard
.יאלקחה קושל םימאתומה םילכב החמתמ
קחצי תרבח לש רתאל םיאבה םיכורב
ירצומ לש הציפמו תינאובי ,מ"עב יקצינש
.תואלקחלו היישעתל תוכיא

,הנש 50 לעמ רבכ ,תאביימ ונתרבח
ןמוחתב תוליבומה תורבחה ןמ םירצומ
.םלועב
,תורבחל יעוצקמ ץועיי םיקפסמ ונא
הפיקמ תוירחאו תורחת אלל תוריש
.םירצומל

וניתוחוקל ןיב םכתא םג תוארל חמשנ
םכל קפסי רתאה יכ םיווקמ ונא .םיצורמה
ורצית םא חמשנו ,הליעומ היצמרופניא
.רשק ונתיא

,בר דובכב
רביניס לאגי
ל"כנמ