םירצומ לש בחר ןווגמ םיאביימ ונא
.ןסחמה ןמ הקפסאל בחר םיסחי חווטב

תורשי תורסממ -
תוינוזלח תורסמ -
(VARIATORS) תוריהמ ינשמ -
תמחלמ רחאל המקוה VARVEL תרבח
היישעת תוצולחמ איהו ,היינשה םלועה
.הילטיאב הענהה

.ןאכ ץחל ,הרבחה לש םירצומה גולקל