לש בחר חווט יאלמב םיקיזחמ ונא
םיעונמ ,ס"כ 200 דעו ס"כ 1/4 מ ,םיעונמ
.דחוימ ןפואב ןימזהל ןתינ םיפסונ

םייזאפ תלת םיעונמ -
םייזאפ דח -
לולח ריצ םייכנא -
תוצצופתה ינגומ -
רוצעמ יעונמ -
400°C ,250°C ןשע תאצוהל םיעונמ -
T.E.F.C ןיטולחל םירוגס םיעונמ -
.F דודיב IP55 הנגה ילעב

םינותנ תלבק) יביקארקטניאה גולטקל
.ןאכ ץחל ,(םיעונמ לע םיקיודמ

.ןאכ ץחל ,הרבחהמ םיגולטק תדרוהלתינרצי איה ןוטפמורק קורב תרבח
יתיישעתה קושל הליבומ םיעונמ
ימוחתב םישמשמ ,הרבחה יעונמ .ילבולגה
שומישב םיאצמנ דחוימבו ,םיבר היישעת
םירוסרפמוק ,תובאשמ ,םיררוואמב
.תונוש תונוכמו

רפסמ לש םיצמואמ רקחמו חותיפ רחאל
- שדח םירצומ וקב הרבחה האצי ,םינש
.W יעונמ
תוליצנב אוה ולא םיעונמ לש םדוחיי
- רבדה תועמשמ .דחוימב ההובג
,היגרנאב םיינוכסח ולא םיעונמ יכ
םייתודידיו ,הביבסל םייתודידי ךכיפלו
.שמתשמה סיכל
לע םיסרפלו םיבר םיחבשל התכז הרבחה
.תאז םיעונמ תרדס

קודבלו ,W יעונמ לע דוע אורקל תנמ לע
.ןאכ ץחל ,ךוסחל לכות ףסכ המכ