לאגי הרבחה תא להנמ ,ותריטפ זאמ
הקפסאב םויכ תדקמתמ הרבחה .רביניס
םיתוריש ,יוניבל ,היישעתל תורשו
.תיתשתו םיילפיצינומ

בטיממ םירצומ ץראל תאביימ הרבחה
לודג יאלמב הקיזחמו ,תוימלועה תורבחה
םירצומל ףסונב .הינסחמב ןווגמו
,הנמזה יפל ,תאביימ הרבחה ,םייטרדנטס
תוישעתל םייפיצפסו םידחוימ םירצומ םג
.תונושה

התושרלו ,ביבא לת זכרמב תמקוממ הרבחה
ןווגמו בחר יאלמ ליכמה ,םיידי בחר ןסחמ
.תידיימ הקפסאל

תנשב המקוה מ"עב יקצינש קחצי תרבח
.יקצינש קחצי י"ע - 1944

,למשחה תיישעת יצולחמ היה יקצינש קחצי
הנומא לעב שיא .ץראב רוציייהו היישעתה
ץראכ לארשי לש הדיתעב ןימאה רשא ,ןוזחו
.תאציימו תרציימ

,םדוקה המשב ,המקוה רשא הרבחה
לעפמ רוקמב התיה ,מ"עב 'תושו יקצינש .י
ןמ התיה איה .תויאקלח תונוכמ רוצייל
סרפל האצייש ץראב תונושארה תורבחה
אוצייה דמע 1975 תנשב .הקירפא תוצראלו
קחצי הכז ךכ לעו - רלוד ןוילימ 2 לע
.ןייטצמ ןאוצי ראותב יקצינש